Axex tjänster

Axex tjänster

 

Strategisk analys

Den strategiska analysen syftar till att se vad som händer utanför Er organisation nu och i framtiden. Hur påverkar dessa händelser Er? Hur agerar Ni inför dessa förändringar? Analysen är långsiktig, på en hög nivå och tar hänsyn till hela Er organisation.

Den strategiska analysen hjälper till att förutse vad som kan hända, utvärdera sannolikheten för att det händer samt förbereda organisationen för en sådan händelse. Analysen kommmer leda till tydligare och mer relevant mål, bätre beslutskvalité och tryggare framtid.

 

Taktisk analys

Den taktiska analysen utgår ifrån kända fenomen och kan avslöja/identifiera pågående och omedelbara hot, sårbarheter samt underliggande orsaker. Trender och mönster detekteras för att skapa en aktuell lägesbild. Därefter kan åtgärder vidtas för att hindra, motverka eller reduscera sådana hot.

 

Omvärldsbevakning

Vi bedriver analysuppdrag av såväl allmän som särskild karaktär inriktade mot kundens speciella behov. Kundens krav av omvärldsbevakning styr omfattning och utformning av uppdraget.

 

Skydd för strategiska företagshemligheter

Framtiden för ett land, företag och i en förlängning arbetstillfällen förutsätter att man får behålla sin forskning och utveckling och bygga vidare på sin marknadsposition. Därför är skyddet av FoU-personal, forskningsresultat och strategiska beslut viktiga.

Axex arbetar med både förebyggande och operativt skydd som vi har utvecklat och praktiserat under många års arbete inom svensk säkerhetstjänst.

 

Bakgrundskontroller

I en global och rörlig värld med snabba förändringar där företag och enskilda verkar kan det vara en avgörande framgångsfaktor att snabbt få en omfattande och djupgående bild av en tilltänkt medarbetare i företaget eller rekrytering till styrelsen.

De bakgrundskontroller som utför är mycket omfattande och djupgående. Samtliga bakgrunds-kontroller hanteras professionellt och med stor diskretion.

 

Utredning, rådgivning, privata undersökningar

Företag och organisationer är idag mycket känsliga för den negativa publicitet som kan skada såväl produktnamn som företagets anseende och varumärke.

Axex utredningsverksamhet bygger på erfarenhet från svensk säkerhetstjänst. Vi använder de mest kvalificerade metoderna för analyser och utredningar. Dessa utredningar kan omfatta specifika projekt eller enskilda personers förehavanden. Samtliga utredningar hanteras inom nationell och internationell rätt, professionellt och med stor diskretion.

 

Informationssäkerhet

Dagens informationsteknik och informationssystem kan skapa information och sprida den på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Utvecklingen fortsätter i högt tempo och olika former av kravställningar ställer högre krav på kunskap om modern informationsteknologi. Men informationssäkerhet spänner över ett betydligt större område än bara Internet och digital teknik. Behovet av säkerhetsskyddsåtgärder är också en viktig del.

Innebörden av begreppet informationssäkerhet kan sammanfattas i tre punkter.

• säkerställa att obehöriga inte får del av konfidentiell information

• skydda information så att den inte otillbörligen kan förändras

• säkerställa att viktig information finns till hands när den behövs

Axex har stor kompetens inom informationssäkerhetsområdet och kan tillsammans med samarbetspartners erbjuda:

• rådgivning, utredning och undersökningar IT-miljö

• analyser av skadlig kod och elektroniska attacker samt aktörskunskap

• rådgivning och planering av riktlinjer för informationssäkerhet vid företaget

Axex har kompetens att även lösa andra problemställningar inom informationssäkerhetsområdet, allt efter kundens behov.

 

Incident och krishantering

Med de riskbilder som finns i dagens samhälle är risken att utsättas för extraordinära händelser inte obetydlig. Axex har tillgång till ett nätverk av framstående yrkesmän, experter och rådgivare. I händelse av kris eller extraordinära händelser kan Axex komplettera och stödja sina klienters befintliga organisation med personal med egen tidigare relevant erfarenhet i samband med kris eller extraordinära händelser eller terrorism.

 

Hotbildsbedömning

Axex medarbetare har stor erfarenhet av skyddsarbete. I våra hotbildsbedömningar ingår att göra riskbedömningar utifrån klientens identifierade hot och sårbarheter.

Hotbildsbedömningen utgör också grunden för att kunna bedöma de insatser som krävs runt en klients bostad, arbetsplats och andra platser som klienten regelbundet besöker eller resor som planeras. De åtgärder som vidtas syftar till att höja säkerheten runt personen med så litet ingrepp i vardagen som möjligt.

Personliga skyddsåtgärder

Axex program och skyddsåtgärder avseende personlig säkerhet för nyckelpersoner utgår ifrån en exklusiv form av analys, metodik och uppföljning för att ge ett fullgott skydd åt klienten med ett så litet ingrepp i vardagen som möjligt. Varje uppdrag är för oss säreget och sker i samråd med berörd part för att kundanpassa åtgärder och skydd på ett optimalt sätt. Genomförande av de personliga säkerhetsprogrammen görs i samarbete med våra pålitliga partners.

 

Utbildningar & föreläsningar

Axex kan erbjuda föreläsningar riktade till ledningsgrupper och andra prioriterade grupper om olika former av säkerhetshotande verksamhet riktad mot företag. Dessa föreläsningar syftar till att tydliggöra och öka medvetenheten om de hot och risker som förekommer.

Axex erbjuder ett antal kundanpassade föreläsningar/utbildningar för medarbetare i företag som är verksamma i forskningsintensiva branscher, med internationell verksamhet eller av annan anledning kan vara utsatta för illegal konkurrens eller spionage i andra former.

Exempel på kundanpassade föreläsningar är:

- skydd mot spionage och illegal konkurrens/underrättelseverksamhet

- personlig säkerhet och resesäkerhet

- IT och kommunikationssäkerhet under resan

 

 

© Axex AB

Axex Symbol har sitt ursprung i antikens mellanöstern och föreställer en varelse med huvud och vingar av en falk och kroppen av en leopard. Dess betydelse är en skyddande symbol som representerar styrka och vaksamhet.

Vi är alla utsatta för olika former av säkerhetshotande verksamhet!

 

Hur skyddar ni era tillgångar?

 

Kontakta oss för rådgivning på

info@axex.se